Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Nemecká

Wieś Nemecká leży w zachodniej części Horehronske Podolie. Od strony północnej chronią ją klify Tatr Niżnych, od południa rozciąga się po Rudawy Słowackie. Obszar obejmuje 2464 ha i należy do strefy NAPANT. Wieś składa się z trzech oryginalnych wiosek będących obecnie jej częściami. Nemecká upon Hronom po raz pierwszy została wspomniana w 1281 r. Została założona przez niemieckich osadników szukających złóż rudy żelaza w tym rejonie. Dubová – dawniej Pohronský Svätý Mikuláš, pierwsza wzmianka w 1332 r. i Zámostie sięgające 1424 r. Obecnie wieś należy do okręgu Brezna. Nemecká jest najniżej położoną wsią w regionie Brezna, co jest niezwykłe w porównaniu z takimi wsiami jak Lom nad Rimavicou (1015 m), Sihla (890 m), Telgárt (900 m) czy Šumiac (880 m). Dlatego warto pamiętać, że panują tam inne warunki klimatyczne niż w pozostałych częściach tego obszaru. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7 ° C (Brezno 6,6 ° C, Bańska Bystrzyca 8,1 ° C). Średni opad roczny wynosi 700 mm.  
Tradycje i aktywny wypoczynek

Muzeum Folkloru i Muzeum Modeli Architektury Ludowej
Unikatowa biżuteria przodków została zgromadzona w kolekcjach wystawy Muzeum Folkloru w miejscowości Nemecká. Przedstawiane są wyjątkowe przedmioty ludowej architektury nagrodzone przez wielu profesjonalistów. Są także historyczne narzędzia stolarskie, szewskie, etnograficzne kolekcje związane z regionami Słowacji i wiele innych.
Camping Canoe Centre Drönte

Położony na granicy wsi Nemecká, ośrodek Táborisko zajmuje się organizacją spływów od maja do końca września. Są to standardowe jednodniowe lub kilkudniowe spływy na rzece Hron – więcej szczegółów: http://www.raftingadventure.sk/2008/en/splavovanie-hron. Na całym obszarze dostępny jest internet. Tutejsza chata jest odpowiednia dla mało wymagających gości. Jest tam 28 łóżek, siedem pokoi czteroosobowych i zapleczem kuchennym, kuchenką gazową i gorącą wodą, pokój dzienny z telewizorem, wspólne łazienki oraz sezonowy snack bar w lecie. Jesienią chata jest idealna dla wędkarzy (wędkarstwo muchowe) ponieważ jest oddalona zaledwie 100 m od rzeki Hron. Poza sezonem na spływy istnieje także możliwość korzystania z chaty do wycieczek górskich pieszych i rowerowych, wspinaczki czy do świętowania urodzin lub innych rocznic.

 

NEMECKÁ

Ján Kalinka

Rektor v Trenčíne, v Ružomberku, 1603-1609 kazateľ v Tepličke nad Váhom, 1609-1629 farár v Banskej Bystrici-Radvani, od 1630 v Dubovej. Roku 1620 na sneme protestantských stavov v Banskej Bystrici poctený titulom "poeta laureatus" a povýšený do zemianskeho stavu. Autor príležitostnej latinskej poézie autobiografického charakteru, ktorú vydal jeho syn Joachim (Justacygnea).

Dominik Štubňa-Zámostský

Roku 1971 bol vyznamenaný Cenou Fraňa Kráľa in memoriam.

. Venoval sa aj osvetovej činnosti. Autor básní a básnických zbierok pre deti, poviedok s tematikou prírody, historických próz, recenzií a pedagogických článkov. Mnohé básne boli zaradené do šlabikárov a do čítaniek.

Jozef Murgaš

Ako kaplán pôsobil na rôznych farnostiach, medzi ktoré patrila aj Nemecká, časť Dubová.

Dňa 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty

Výsledkom jeho ďalšej práce bolo 11 patentov, a to: vlnomer (1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1908), bezdrôtová telegrafia (1909), detektor elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na rybársky prút (1912), spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916).

Ján Kalinka

Rector in Trenčín town, Ružomberok town, preacher in Teplička nad váhom, pastor in Banská Bystrica – Radvaň, from 1630 in Nemecká – Dubová. In 1620 he was honoured the title of “poet laureatus” and promoted to the aristocratic status, during the Congress of Protestant States in Banská Bystrica. He was also the author of occasional Latin verse poetry of the autobiographical character, which was published by his son Joachim.

Dominik Štubňa-Zámostský

In 1971 he was awarded The Prize of Fraňo Kráľ, in memoriam. He addressed himself to edifying activities. He is the author of poems and poetry collections for children, short stories the themes of nature, historical prose, book reviews and educational articles. Many of his poems were included in A.B.C. books and primary texty-books.

Jozef Murgaš

As a pastor, he worked in various parishes, in which Nemecká – Dubová was included as well. October 2, 1903 Murgaš for the first time applied for patent acceptation. May 10, 1904 The Federal Patent Office in Washington granted two patents to Murgaš. The result of his subsequent work were 11 other patents including wavemeter (1907), electric transformers (1907), an apparatus for producing electromagnetic waves (1908), wireless telegraphy (1909), a detector of electromagnetic waves (1909), the device for the production of electrical oscillations (1911), reel to a fishing rod (1912), the method and apparatus for producing electrical oscillations (1916).NEMECKÁ - history

Obec sa nachádza v Z časti Horehronského Podolia, na ondrejskom a medzibrodskom prielome Hrona. Pozostáva z troch miestnych častí, pôvodne samostatných obcí - Dubová (pričlenená r. 1960) a Zámostie (r. 1975). Najstaršou z nich je Dubová, kde sa spomína sídlo fary a kostola r. 1332. Zmienka o Zámostí pochádza z r. 1424 a Nemecká až z r. 1441 aj keď prvý písomný dokument, viažuci sa k obci, pochádza z roku 1281. Obyvatelia Nemeckej boli väčšinou roľníci, lesní robotníci a robotníci pracujúci v Štátnej rafinérii minerálnych olejov v Dubovej, v miestnej vápenke a tehelni. Medzi hlavné zamestnania obyvateľov Nemeckej patril podomový predaj čipiek, ktorý sa rozvíjal od 18. storočia a pretrval až do druhej polovice 20. storočia, resp. až do súčasnosti. Do r. 1848 patrili poddanské obce do majetku hradu Slovenská Ľupča, ktorý mal v Nemeckej majer. Obyvateľstvo sa okrem poľnohospodárstva živilo od 18. stor. podomovým obchodom (s čipkami a železiarskym tovarom). V Nemeckej pracovala od r. 1882 tehelňa. V 20. stor. pribudla pec na pálenie vápna, ktorá bola cez 2. svetovú vojnu zneužitá no masovú likvidáciu nepohodlných ľudí. V r. 1905 bola v Dubovej postavená vodná elektráreň a v 40. r. 20. stor. bola postavená rafinéria minerálnych olejov, ktorú 20. 8. 1944 angloamerické lietadlá bombardovali a značne poškodili. Po r. 1945 závod zrekonštruovali a dali do prevádzky novú stanicu na spracovanie kyselinových odpadov. V Zámostí v 1. pol. 20. stor. existovala pec na pálenie vápna. Rím. kat. kostol sv. Mikuláša v Dubovej, pôvodne gotický z 15. stor., v 18. stor. zbarokizovaný a neskôr prestavaný. V Dubovej pôsobil v r. 1630 - 1640 Ján Kalinčiak, básnik. V Nemeckej sa narodil Mons. Prof. ThDr. Jozef Búda r. 1898, kňaz, pedagóg, pápežský prelát. V Zámostí sa narodil Dominik Štubňa-Zámostský, spisovateľ r. 1905.

Po roku 1918 tu bola v prevádzke vápenka a tehelňa. Obyvatelia pracovali na malých hospodárstvach, a najmä v rafinérii v Dubovej. V januári 1945 Nemci neďaleko obce vo vápenke povraždili a upálili 800-900 protifašistických bojovníkov.

The village is located in a part of Horehronské Podolie on Ondrejský and Medzibrodský turn of river Hron. It consists of three local parts, originally separate communities – Dubová (joined to Nemecká in 1960) and Zámostie (joined in 1975). The oldest one is Dubová which mentions a church rectory office from 1332. Reference about Zámostie comes from 1424 and Nemecká from 1441, although the first written document linked to the village comes from 1281. Residents of Nemecká were mainly farmers, forest workers, and workers working in The State Mineral Oil Refinery in Dubová, and in the local lime-works and brick-works. Among one of the main jobs of the residents belonged door-to-door lace selling, this survived until the second half of the 20th century, even until now. Until 1848 Communities belonged to the property of Slovenká Ľupča Castle, which had a farmstead in Nemecká. Population, in addition to farming, used to keep door-to-door trade (lace and hardware). From 1882 a brickyard started to operate in Nemecká. During the 20th century a kiln for burnt lime was added, this was abused for mass destruction of inconvenient people during the WW2. In 1905 in Dubová there was built a base-load power station and during 1940´s mineral oil refinery was built and later on August, 20th, 1944 it was bombed and badly damaged by Anglo-American Aircraft. After 1945 the factory was reconstructed and there was put into operation a new station for the treatment of acid waste. In Zámostie during the 1st ½ 20th century there was a kiln for burning lime. In Dubová there is the Roman-Catholic Church of St. Mikuláš, originally Gothic from the 15th century, later in the 18th century baroquized and rebuilt. In Dubová worked Ján Kalinčiak – a poet, during 1630-1640. In Nemecká there was born Mons.Prof. ThDr. Jozef Búda in 1898, a priest, teacher and papal prelate. In Zámostie there was born a poet Dominik Štubňa – Zámostský, in 1905. After 1918 a lime kiln and brickyard was in operation there. People worked on small farms, mainly in the refinery in Dubová. In January 1945 the Germans murdered and burned 800-900 anti-fascist fighters near the village in lime.Nemecká - Traditions and Activities

Obec Nemecká leží v západnej časti Horehronského podolia. Zo severu ju chránia bralá Nízkych Tatier, južnou stranou zasahujú do Slovenského Rudohoria. Chotár má výmeru 2 464 ha, leží v ochrannom pásme NAPANT-u. Obec tvoria tri pôvodné obce, dnes miestne časti. Nemecká nad Hronom - prvá zmienka je z roku 1281. Založili ju nemeckí kolonisti, ktorí v tomto kraji hľadali rudné ložiská, Dubová - v minulosti Pohronský Svätý Mikuláš - prvý zápis je z roku 1332 a Zámostie - jej vznik sa datuje do roku 1424. V súčasnosti obec patrí do okresu Brezno. Nemecká je najnižšie položenou obcou v okrese Brezno, čo popri takých dedinách ako Lom nad Rimavicou (1015m), Sihla(890m), Telgárt(900m) či Šumiac(880m) nie je až také zahanbujúce. Preto treba počítať s tým, že tu budú určite iné klimatické pomery ako v ostatných častiach okresu. Priemerná ročná teplota je približne 7°C (Brezno má 6,6°C a Banská Bystrica 8,1°C). Priemerný ročný úhrn zrážok je okolo 700mm.

Tradície a aktivity

Ľudové múzeum a múzeum ľudovej architektúry v modeloch

Výstava jedinečných klenotov z odkazu našich predkov, zhromaždených v zbierkach expozície Ľudového múzea v Nemeckej. Vystavené sú výnimočné modely ľudovej architektúry ocenené mnohými odborníkmi, historické vybavenie dielne stolára a obuvníka, etnografické zbierky viažuce sa k regiónom Slovenska a mnohé ďalšie.

Kemping Vodácke centrum Drönte

Nemecká (okraj obce) Táborisko so zameraním na vodácku klientelu od mája do konca septembra. Obvyklý začiatok jednodňových a viacdňových splavov rieky Hron. V celom táborisku je pokrytie internetom. Chata je vhodná pre nenáročných turistov. Nachádza sa v nej 28 lôžok, v siedmich štvorposteľových izbách, kuchyňa so zariadením, plynovým varičom a teplou vodou, spoločenská miestnosť s TV, spoločné sociálne zariadenia a sezónny bufet počas letných mesiacov. V jesenných mesiacoch je chata vhodná pre rybárov (muškárov), nakoľko jej vzdialenosť je len cca 100 m od rieky Hron. Možnosť využitia chaty mimo vodáckej sezóny na fotoprezentáciu svojich turistických, vodáckych, cyklistických, horolezeckých či cestovateľských úspechov počas roka svojim priateľom. Taktiež sa dá využiť na oslavy narodenín a iných výročí v kruhu priateľov.

 

Nemecká village is located in the western part of Horehronske Podolie. From the north it is protected by the cliffs of Low Tatras, from the south it extends to the Slovak Rudohorie. The area is 2464 ha large and it lies in the NAPANT zone. The village consists of three original villages, nowadays its local parts. Nemecká upon Hron – the first reference is from 1281. It was founded by German colonists who were looking for ore deposits in this area. Dubová – in the past PohronskýSvätýMikuláš, the first reference is from 1332 and Zámostie – its origin dated back to 1424. Today, the village belongs to Brezno district. Nemecká is lowest located village in the district Brezno, which in comparison to such villages as Lom nad Rimavicou (1015m), Sihla (890m), Telgárt (900m) or Šumiac (880m) is remarkable. It is therefore necessary to keep in mind that there are certainly other climatic conditions than in other parts of the district. The average annual temperature is about 7 ° C (Brezno 6.6 ° C and BanskáBystrica 8.1 ° C). Average annual rainfall is around 700mm.

Traditions and Activities

The Folk Museum and Museum of Folk Architecture Models –

Exhibition of unique jewellery from the link of our ancestors, gathered in the collections of the exhibition of Folk Museum in Nemecká. There are exhibited extraordinary objects of folk architecture awarded by many professionals. There are also the historical equipment of a carpenter, cobbler shops, ethnographic collections connected with the regions of Slovakia and more.

Camping Canoe Centre Drönte

The border of the Nemecká village Táborisko is focused on boating clientele from May to late September. The usual single day or multiple days rafting on the river Hron – for more information visit: http://www.raftingadventure.sk/2008/en/splavovanie-hron. The whole area is connected to the internet. The cottage in the area is suitable for non-demanding guests. There are 28 beds in it, in seven four-bed rooms, with kitchen facilities, gas cooker and hot water, dayroom with TV, shared bathroom facilities and a seasonal snack bar during the summer months. In the autumn cottage is ideal for fishermen (fly fishermen), since its distance is only about 100 m from the river Hron. There is also the possibility of using the cottage during the non-boating season for hiking, cycling, climbing or celebrating birthdays or other anniversaries.

 
Archiwum