Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Podbrezová

Wieś Podbrezová znajduje się w Regionu Brezno-Bańska Bystrzyca, w zachodniej części okręgu, między Tatrami Niżnymi a Łańcuchem Rudaw Słowackich. Leży on w wąskiej dolinie rzeki Hron u podnóża szczytu Brezová przy głównej drodze biegnącej wzdłuż Hronu. Wieś jest głównym ośrodkiem przemysłowym w Dolinie Hronu. Składa się z sześciu części Podbrezová, Lopej, Vajsková, Skalica, Štiavnička, Chvatimech.Podbrezová powstała w pierwszej połowie XIX w. jako osada społeczności Lopej. Jej powstanie jest związane z uruchomieniem kuźni – zgniatarek i pudlarek w Hrončianskym Kompleksie Obróbki Stali. Na przełomie XIX i XX w. huta Podbrezová należała do głównych firm produkcyjnych w obszarze Ugria z zastosowaniem nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych. Podbrezová należąc do społeczności Lopej a później jako osobna wieś rozwijała się jako część Huty. Jednocześnie z powstaniem zakładu wybudowano mieszkania dla kierownictwa budowy, pomieszczenia techniczne, bursy, mieszkania dla pracowników, mniejsze domy dla zatrudnionych i brygadzistów, dwu-pokojowe mieszkania z udogodnieniami dla członków zarządu, a później także luksusowe wille.
 PODBREZOVÁ

V Podbrezovej, časť Lopej sa narodil Ján Gál-Podďumbiersky bol publicista. Pseudonym: Podďumbiersky, Čierťažan, Čierťažanský, Janko Aničkin, Janko Hugáň, Jano Maškara, Jaroslav Podďumbiersky, Jozef Macuľa

Samouk, po roku 1918 absolvoval notársky náukobeh. Pastier, obuvník, obchodník, 1920-1921 podnotár v Dolnej Lehote, od 1921 notár v Domadiciach, v Santovke, v Brhlovciach a i., pracovník Spolku sv. Vojtecha, po 1945 notárky tajomník MNV v Trnave. Pred 1918 účastník slov. nár. hnutia, perzekvovaný maď. úradmi, 1918 člen miestnej SNR. Od 1909 publikoval články črty a životopisné príspevky v slov. i v krajanskej tlači v Rakúsku a v USA. Autor čŕt zo života slov. ľudu, vydaných ako 1. zv. jeho zobraných spisov. Životopisné príspevky o slov. dejateľoch vo verejnej správe sústredil v 2 zv. biografií. V knihe Z kalicha utrpenia spracoval zážitky z ilavského väzenia.

V Podbrezovej pôsobili aj významné osobnosti ako:

Václav Chlumecký (1861-1944) – publicista, organizátor robotníckeho hnutia, pôsobil tu v rokoch 1900-1918

František Švantner (1912-1950) – spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1940-1945

Jozef Gregor Tajovský (1874-1940) – spisovateľ, dramatik, pôsobil v Lopeji

 

In Podbrezová, part Lopej, the publicist Ján Gál Podďumbiersky was born. His pseudonyms were: Podďumbiersky, Čierťažan, Čierťažanský, Janko Aničkin, Janko Hugáň, Jano Maškara, Jaroslav Podďumbiersky, Jozef Macuľa. He was self-educated, after 1918 he graduated from the Commissioners for Oaths. He was also a shepherd, shoemaker, merchant, Commissioner for Oaths in Dolná Lehota, from 1921 C.O. in Domadiciach, in Santovka, in Brhlovce, etc., staff of the St. Vojtech Association, after 1945 C.O. secretary in Home Office in Trnava. Before 1918 he was the participant of Slovak National Movement, persecuted by Hungarian offices. In 1918 he was a member of local SNR. From 1909 he published articles with biographical features in Slovak press in Austria and U.S..

He is the author of Features of lives of Slovak people, published as the first collection of his files. Biographical articles about Slovak notabilities in the public sector he concentrated in two collections of biographies. In the book Of the Chalice of Suffering he processed the experience from Ilava prison.

In Podbrezová there were also famous personalities like:

Václav chlumecký-writer, organizer of the labour movement, he was here in the years 1900-1918

František Švantner- writer, he worked here

Jozef gregor Tajovský – writer, playwright, he was in Lopej  PODBREZOVÁ - history

Obec Podbrezová leží v banskobystrickom kraji, v západnej časti okresu Brezno medzi pohoriami Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. Rozprestiera sa v úzkej doline Hrona na úpätí vrchu Brezová pri hlavnej pohronskej ceste.

Obec je významným priemyselným centrom na Pohroní. Tvorí ju šesť miestnych častí – Podbrezová, Lopej, Vajsková, Skalica, Štiavnička, Chvatimech. Podbrezová -vznikla v polovici 19. storočia ako osada obce Lopej. Jej vznik je spojený so založením železiarní – valcovne a pudlovne v rámci Hrončianskeho železiarskeho komplexu. Na prelome 19.a 20 storočia patrili podbrezovské železiarne medzi popredné výrobné podniky v Uhorsku s uplatnením sa nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. Podbrezová ako miestna časť obce Lopej a potom aj ako samostatná obec sa vyvíjala ako súčasť miestnych železiarní. Súčasne s výstavbou závodu sa stavali byty pre stavbyvedúci personál, technické kancelárie, ubytovne –šalandy pre robotníkov, menšie domy pre majstrov a predákov, dvojizbové byty s príslušenstvom pre úradníkov, neskôr aj luxusnejšie vilky.

Podbrezová village is situated in Banská Bystrica Region, in the western part of the district Brezno between Low Tatras Mountains and Slovenské Rudohorie Mountains. It lies in a narrow valley of Hron at the foot of the peak Brezová on the main Hron road. The village is a major industrial center on Pohronie. It consists of six local sections – Podbrezová, Lopej, Vajsková, Skalica, Štiavnička, Chvatimech. Podbrezová originated in the 1st ½ of 19th century as a settlement of Lopej community. Its formation is connected to the estabilishment of the Ironworks – cogging mills and puddling in Hrončiansky Iron Complex. At the turn of the 19th and 20th century Podbrezová Ironworks belonged to the leading manufacturing companies in Ugria with the application not only in the domestic but also in foreign markets. Podbrezová as a local part of the community Lopej and then as a separate village, developed as a part of Ironworks. Simultaneously with the construction of the factory there were built flats for the construction manager staff, technical offices, dormitories, apartments for workers, smaller houses for workers and foremen, two-bedroom apartments with facilities for officers, later luxurious villas as well.Podbrezová - Traditions and Activities

Obec Podbrezová leží v banskobystrickom kraji, v západnej časti okresu Brezno., nachádza sa 35 km od Banskej Bystrice a 8 km západne od Brezna medzi pohoriami Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie. Obec sa rozprestiera v úzkej doline Hrona na úpätí vrchu Brezová pri hlavnej pohronskej ceste. Južnejšia rozsiahlejšia časť chotára zasahuje do Veporského Rudohoria. Podbrezová pozostáva v súčasnosti zo šiestich miestnych častí, symbolicky vyznačených hviezdami v erbe obce – pôvodne starších osád. Osady Vajsková, Lopej Skalica, Podbrezová Štiavnička a Chvatimech sú vzájomne späté s baníctvom a hutníctvom.

Najstaršou miestnou časťou obce je Lopej. V regióne Horehronie, ku ktorému patrí aj Podbrezová sa vyskytujú lesy bohaté na zver, vtáctvo i kvetenu. Nachádza sa tu 28 poľovných revírov. Každý rok v nich prezimuje asi 1400 ks jelenej, 680 ks srnčej zveri a 180 diviakov. Zo vzácnej zveri sa tu vyskytujú ,medvede, rysy, hlucháne, jazvece a kamzíky.

Podbrezová village lies in Banska Bystrica region, in the western part of the Brezno district between The Low Tatras Mountains and Slovak Rudohorie. The village is situated in a narrow valley of Hron at the foothill of Brezová on the main road. The larger southern part of the area extends to Veporské Rudohorie. Pdbrezová currently consists of six local parts, symbolically marked as stars in the village coat of arms, originally older settlements. Settlements Vajsková, Lopej, Skalica, Podbrezová, Štiavnička and Chvatimech are mutually connected with mining and metallurgy. The oldest part of the local community is Lopej. There occur many forests rich in wildlife, birds and flora in the region Horehronie including Podbrezová. There are 28 hunting-grounds. Each winter there are about 1400 deer units, 680 red deer and 180 wild boars hibernating. Rare animals which may be found there are bears, lynx, red grouses, badgers and chamois.

 
Archiwum