Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Predajná

Wieś Predajná jest położona w Bruździe Hronu, poniżej południowych szczytów Chopok Tatr Niżnych. Od północy jest otoczona Tatrami Niżnymi, a od południa Łańcuchem Rudaw Słowackich. Wieś ta leży w dolinie potoku Jasenský na wysokości 461 m. Jej cechami charakterystycznymi jest przyroda typowa dla pogórza, umiarkowany klimat i częste wiatry. Opady są nieregularne, co stanowi zagrożenie powodzi.

Tradycje i aktywny wypoczynek

Oryginalne tradycje i stroje ludowe tej wioski nie zachowały się, ponieważ ze względu na jej położenie, z częściowymi prawami miejskimi, wieś Predajná funkcjonowała jako centrum administracyjne i komercyjne. Oznacza to, że jej mieszkańcy żyli bardziej nowocześnie. Dawniej we wsi odbywały się główne targi, co było także okazją do działań kulturalnych i społecznych. Obecnie we wsi jest jeden dziecięcy zespół ludowy - Bocianik. Wieś, szkoły i koła zainteresowań organizują wiele wydarzeń kulturalnych i towarzyskich. Region słynie z wystaw przedstawiających kreatywność i zręczność miejscowej ludności. Wśród prywatnych zabytków techniki są browar i warsztat kowalski.

 

PREDAJNÁ - history

Obec Predajná sa rozprestiera medzi mestami Brezno a Banská Bystrica. Obklopuje ju chotár o výmere 2329 ha a južne od rieky Hron patrí do Horehronského Rudohoria a na severe do Nízkych Tatier. Už podľa pamiatok 7 rímskych mincí, popolnice, časti múra zo skál, ktoré sa našli v chotári obce svedčia o tom, že bol obývaný v dobách predhistorických. Jaskyňa severne od obce na kopci Hrádok mala už prvých obyvateľov v Praveku. Postupne začali v údolí Hrona vznikať obchodné cesty, ktoré využívali aj rímski kupci a rímske vojenské jednotky. Na kopci Hrádok stála na začiatku nášho letopočtu strážna veža, ktorá slúžila na rímskej stráži pri kontrole obchodnej cesty Zvolen - Brezno. Začiatky Predajnej preto spadajú do obdobia rozvitého feudalizmu, sú spojené s ryžovaním zlata o čom vypovedá aj názov časti chotára Raveň – z latinského „ di raviné“ strš na ryžovanie zlata v Jasenici a v Hrone. Prvá písomná zmienka je z roku 1284. Názov obce vznikol z latinského „ praedium“ – osada, v prenájme. ). Obyvateľstvo ťažilo železnú rudu, neskôr sa živilo prácou v lese, chovom dobytka a oviec. Pestovalo obilniny, strukoviny a od druhej polovice 18. storočia aj zemiaky. Známe bolo výrobou čipiek. V 17. – 19. Storočí bol vybudovaný pivovar. Pivo sa vozilo do okolitých obcí.

Predajná village is situated between the towns of Banská Bystrica and Brezno. It is surrounded by the area of 2329 ha, from the southern part of the river Hron it belongs to Horehronské Rudohorie, from the north it belongs to The Low Tatras Mountains. According to monuments of 7 Roman coins, a trash can and a part of a rock wall found in the area, it shows that the area was inhibabited in prehistoric times. Cave north of the village on the hill Hrádok has had the first inhabitants from the prehistoric times. Gradually, there started to originate trade routes in the valley of Hron which were used by Roman merchants and Roman troops. On Hrádok hill, there used to stand a watchtower at the beginning of our era and it served the Roman guards to control the trade route between Zvolen and Brezno. The beginings of Predajná thus include the period of late feudalism and they are associated with gold-washing, this is confirmed by the name of the area Raveň – in Latin “di ravinné” – a gold-pan in Jasenica and Hron. The first written reference is from 1284. Podbrezová - Traditions and Activities

Obec Podbrezová leží v banskobystrickom kraji, v západnej časti okresu Brezno., nachádza sa 35 km od Banskej Bystrice a 8 km západne od Brezna medzi pohoriami Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie. Obec sa rozprestiera v úzkej doline Hrona na úpätí vrchu Brezová pri hlavnej pohronskej ceste. Južnejšia rozsiahlejšia časť chotára zasahuje do Veporského Rudohoria. Podbrezová pozostáva v súčasnosti zo šiestich miestnych častí, symbolicky vyznačených hviezdami v erbe obce – pôvodne starších osád. Osady Vajsková, Lopej Skalica, Podbrezová Štiavnička a Chvatimech sú vzájomne späté s baníctvom a hutníctvom.

Najstaršou miestnou časťou obce je Lopej. V regióne Horehronie, ku ktorému patrí aj Podbrezová sa vyskytujú lesy bohaté na zver, vtáctvo i kvetenu. Nachádza sa tu 28 poľovných revírov. Každý rok v nich prezimuje asi 1400 ks jelenej, 680 ks srnčej zveri a 180 diviakov. Zo vzácnej zveri sa tu vyskytujú ,medvede, rysy, hlucháne, jazvece a kamzíky.

Podbrezová village lies in Banska Bystrica region, in the western part of the Brezno district between The Low Tatras Mountains and Slovak Rudohorie. The village is situated in a narrow valley of Hron at the foothill of Brezová on the main road. The larger southern part of the area extends to Veporské Rudohorie. Pdbrezová currently consists of six local parts, symbolically marked as stars in the village coat of arms, originally older settlements. Settlements Vajsková, Lopej, Skalica, Podbrezová, Štiavnička and Chvatimech are mutually connected with mining and metallurgy. The oldest part of the local community is Lopej. There occur many forests rich in wildlife, birds and flora in the region Horehronie including Podbrezová. There are 28 hunting-grounds. Each winter there are about 1400 deer units, 680 red deer and 180 wild boars hibernating. Rare animals which may be found there are bears, lynx, red grouses, badgers and chamois.


 

 
Archiwum