Tradycyjna wie¶ z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragn±cych poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jeste¶my pierwsi.

Mýto pod Ďumbierom

Mýto pod Ďumbierom

Wioska została założona przez górników, którzy wydobywali metale szlachetne i żelazo dla królewskiego miasta Brezno i dla Mennicy Kremnica. W zapisach historycznych wie¶ jest wspominana jako osada należ±ca do Brezna. W mie¶cie tym zbudowano w w±skiej dolinie potoku Štiavnička drewniany dom, w którym ludzie zatrzymywali się na odpoczynek i płacili myto za wej¶cie do miasta. Miejscowi górnicy, którzy zajmowali się wypłukiwaniem złota w miejscowo¶ci ®leb i wypalaniem węgla w Uhlisku, uznali to miejsce za odpowiednie do odpoczynku. Osadnicy ci stopniowo tworzyli warunki do stałego zamieszkania. Budowali domy i zaczęli uprawiać ziemię wokół domów. Stawali się chłopstwem. Historia wsi sięga roku 1657, liczyła wtedy „40 dusz”. Istnieje więcej Ľródeł potwierdzaj±cych istnienie w tym miejscu osady Mýto zanim stała się ona wsi±. Na przykład w 1683 r. w ¶rodku zimy, kiedy Ján Simonides – rektor Liceum w BreĽnie oraz poeta Ján Milchovský wracali z wygnania zostali uprzejmie i przyjacielsko powitani w wiosce. Rok póĽniej wojsko pod dowództwem Thökoli przechodziło przez Mýto. Data 1694 została znaleziona na belce domu, który zburzono w 1956 r. ¦wiadczy to o tym, że mieszkańcy żyli tu na długo przed oficjalnym uznaniem wsi.
Populacja wsi była największa w 1940 r. i wynosiła wtedy prawie 1200 mieszkańców. Po wojnie wie¶ przeszła największ± rozbudowę kiedy prawie 88% domostw zostało odbudowanych. Powstała wtedy szkoła, remiza, 8 domów go¶cinnych, 2 hotele, 8 obiektów rekreacyjnych i wiele chat.
Dialekt

Pozostało¶ci dialektu tej miejscowo¶ci istniej± do dzi¶. Dialekt uległ silnym wypływom imigrantów niemieckich ze ¶rodowiska górniczego i zacz±ł zanikać po II wojnie ¶wiatowej. Przykładowe słowa w dialekcie:
ambrél - parasol, ancúg - garnitur, asentírka - rekrutacja, baba – placek ziemniaczany, banteµ – duży brzuch, beµuš – ciasto zastępuj±ce chleb, bµacha – forma do pieczenia, bubne – rodzaj większej fasoli, cárok - pomieszczenie dla owiec lub kóz, dach - dach, dreµejskôr, drvenec - wózek na drewno lub ziemniaki, degvaj – niezdara, fiertuška – damski fartuch, etc.

Położenie
O¶rodek narciarski jest położony na północnych stokach pogórza Tatr Niżnych, niedaleko głównej drogi z Banskiej Bistrzycy przez Podbrezová w kierunku Popradu. Lokalizacja, układ i wyj±tkowa przyroda tej góry spełnia wszelkie wymogi dotycz±ce warunków nie tylko dla zaawansowanych i aktywnych narciarzy, ale także dla tych mniej do¶wiadczonych i pocz±tkuj±cych. Transport odbywa się now± cztero-siodełkow± kolejk± Poma Unifix o wydajno¶ci 2000 osób na godzinę, razem z trzema wyci±gami całkowita wydajno¶ć wynosi 3600 osób na godzinę. Podstaw± dobrych warunków narciarskich jest odpowiedni ¶nieg, co jest zagwarantowane przez rozbudowane systemy na¶nieżania wzdłuż całej trasy narciarskiej o całkowitej długo¶ci 2,5 km. Wszystkie trasy s± codziennie utrzymywane przy pomocy najnowszej technologii oraz wykwalifikowanych pracowników.


Obecnie trudno sobie wyobrazić narciarstwo na dobrym poziomie bez dodatkowych usług, do których należy nowo wybudowana restauracja na 250 go¶ci, posiadaj±ca duży wybór dań i napojów, bar z przek±skami, toalety, szkoła narciarstwa, przedszkole z instruktorami, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego razem z serwisem. Duży i bezpłatny parking znajduje się bezpo¶rednio przy stoku. Nowy system obsługi biletów chipowych obejmuj±cy wszystkie wymienione usługi przyczynia się do wysokiej jako¶ci, pozytywnej narciarskiej atmosfery.

Opis
Ten region o pięknej przyrodzie wydaje się być przeznaczony do wycieczek górskich i aktywnej rekreacji. Istniej± cztery główne centra turystyczne: południowa czę¶ć Chopoka – Serce, Kosodrevina, Tále, Krpáčovo oraz Čertovica.
Go¶cie mog± zatrzymać się w jednym z wielu miejsc zakwaterowania, zaczynaj±c od dużych hoteli, przez domki, chaty, domy go¶cinne, hostele po kwatery prywatne. Oprócz aktywnego wypoczynku istnieje wiele oznaczonych pieszych szlaków górskich, 18-dołkowe pole golfowe w Tále, możliwo¶ć spływu rzek± Hron, niewielki zbiornik wodny w miejscowo¶ci Krpáčovo i kilometrowe oznakowane ¶cieżki rowerowe. Potoki i stawy w poszczególnych dolinach to raj dla wędkarzy.
W tym regionie znajduje się Jaskinia Bistrianska, Jaskinia Martwych Nietoperzy, Kolej Čiernohorská, muzeum lasu na otwartym powietrzu Čierny Balog. Zim± miło¶nicy narciarstwa zjazdowego i biegowego maj± możliwo¶ć docenić piękny krajobraz Niżnych Tatr. Wie¶ Mýto pod Ďumbierom leży w powiecie Brezna, na południowym stoku centralnej czę¶ci Niżnych Tatr w dolinie Štiavničky. Od północy i północnego-zachodu wie¶ graniczy z kadastrem miasta Brezno, od południa z wsi± Valaská, a od zachodu z wsi± Bistra. Mýto pod Ďumbierom jest zlokalizowane pod szczytem Ďumbier (2043 m). Od północy w kierunku miejscowo¶ci Mýto znajduje się Veµký Gápeµ biegn±cy od grzebienia Niżnych Tatr i opada na wysoko¶ć 936 m nad wiosk± (Stupka). Od strony zachodniej znajduje się HornýDiel (842 m), od południowej MalýGápeµ który kończy się terenem le¶nym Zingota (1170 m). Poniżej góry Šanske (847 m), należ±cej do Tatr Kraµovohorské, jest położona najbardziej płaska czę¶ć całego obszaru – Pohansko. Należy wspomniej lesisty Diel na południu (946 m) ze słupem transmisyjnym. W Dolinie Štiavničky płynie potok mineralny ze zwiększon± zawarto¶ci± żelaza.
 

Sławne i znakomite osobisto¶ci

Jozef Ąupták – urodzony 16 paĽdziernika 1916 w miejscowo¶ci Mýto pod Ďumbierom zmarł 27 paĽdziernika 1944 w Bańskiej Bystrzycy. Pedagog, uczestnik Słowackiego Powstania Narodowego. Uczył w szkołach podstawowych oraz w szkole w miejscowo¶ci Pukanec. Zmarł walcz±c jako żołnierz.

Boľena Bobáková – urodzona 4 wrze¶nia 1929, w miejscowo¶ci Mýto pod Ďumbierom. Studiowała język niemiecki i słowacki w Bańskiej Bystrzycy. Od połowy lat 1950-tych o¶więciła się pisaniu prozy, sama wydała powie¶ć „Biela dcéra“ (1973 r.) i opowiadania poruszaj±ce temat kobiet: „Samostatná ľena“ („Niezależna kobieta“) (1978 r.). Pozstała czę¶ć jej prozy jest w postaci manuskryptów, ostatnimi wydanymi pozycjami był „Rečňovanky“ („Wiersze“) dla dzieci i młodzieży, „SólaHlások“ („Solo dĽwięków“) w 2003 r.

Ján Števček– urodzony 13 wrze¶nia 1929 w miejscowo¶ci Mýto pod Ďumbierom, zmarł 26 wrze¶nia 1996 w Bratysławie. W miejscowo¶ci Mýto był uczniem autora Františka Švantnera. (1933-1940). Švantner wywarł znacz±cy wpływ na osobowo¶ć Števčeka. Uczęszcza do szkoły podstawowej w w Bańskiej Bystrzycy, a póĽniej studiował język słowacki i filozofię na Wydziale Folozofii Uniwersytetu Słowackiego w Bratysławie. Od 1952 r. wykładał na Uniwesrytecie Komeńskiego i był Kierownikiem Wydziału Literatury Słowackiej do 1994 r., kiedy to przeszedł na emerytrę. W międzyczasie w latach 1964-1966 uczył literatury słowackiej na Uniwersytecie w Budapeszcie, a także był nauczycielem literatury słowackiej i studiów słowackich na Uniwersytecie w Strasburgu, był też redaktorem „Słowackich pogl±dów“. Był wszechstronnym twórc± literackim i pedagogiem, dobrze znał europejsk± klturę, zwłaszcza francusk±, a także filozofię ¶wiata.

Dzieła literackie – Poezja

„Tridsa» clivých basin a jedna“ („Trzydzie¶ci samotnych wierszy i jeden“)

Dzieła literackie – Eseje

Fenomenologia ataku serca, Medytacja Miasta Sliač , W pułapce, Tydzień w domu ciszy, My¶leć i działać

Dzieła literackie – literackie osi±gnięcia

Proza Františka Švantnera: Lyrická tvar slovenskej prózy, Nezbadané prózy, Lyrizovaná próza, Estetika a literatúra, Skice, Esej o slovenskom románe, Obrazy a myšlienky, Literárne rozhovory, Nové skice, Moderný slovenský román, Súčasný slovenský román, Dejiny slovenského románu, Literárnohistorické etudy.

Dzieła literackie – działalno¶ć redaktorska: Švantner, F.: Malka a Nevesta hôµ, Krčméry, Š.: Krčméry estetik, Čas medených tvárí (zostavovateµ).Mýto pod Ďumbierom

Osobnosti obce

Jozef Ąupták (* 16. október 1916, Mýto pod Ďumbierom – † 27. október 1944, Banská Bystrica) bol pedagóg, účastník SNP. Učil na µudových školách a na meštianskej škole v Pukanci. Padol v boji ako vojak.

Boľena Bobáková sa narodila v 04. 09. 1929 Mýte pod Ďumbierom. Študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde r. 1947 maturovala, 1978 skončila diaµkové štúdium slovenčiny a nemčiny na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Prozaickej tvorbe sa venovala od polovice 50. rokov, samostatne vydala novelu Biela dcéra (1973) a poviedky so ľenskou tematikou Samostatná ľena (1978). Ďalšia jej prozaická tvorba zostala v rkp., naposledy vydala rečňovanky pre deti a mládeľ Sóla hlások (2003).

Števček, Ján (1929)

Dátum a miesto narodenia

13. 09. 1929 Mýto pod Ďumbierom

Dátum a miesto úmrtia

26. 09. 1996 Bratislava

V Mýte bol jeho učiteµom spisovateµ František Švantner (učil na µudovej škole v rokoch 1933 – 1940). F. Švantner mal veµký vplyv na formovanie Števčekovej osobnosti. J. Števček absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici, po maturite vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od roku 1952 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagóg a vedúci Katedry slovenskej literatúry aľ do 1994, keď odišiel do dôchodku. Medzitým (v rokoch 1964 – 1966) prednášal slovenskú literatúru na univerzite v Budapešti, pôsobil ako lektor slovenskej literatúry a slavistiky na univerzite v Štrasburgu (v rokoch 1966 – 1968), ako šéfredaktor Slovenských pohµadov (v rokoch 1970 – 1971). Bol veµmi všestranný literárny tvorca a pedagóg, rozhµadený v európskej kultúre, najmä francúzskej, a vo svetovej filozofii.

Literárna tvorba - poézia

Tridsa» clivých básní a jedna (1994)

Literárna tvorba - esej

Fenomenológia infarktu (1994), Sliačske meditácie (1994), V pasci (1995), Týľdeň v tichom dome (1995), Myslie» a kona» (1997)

Literárna tvorba - literárna veda

Baladická próza Františka Švantnera (1962), Lyrická tvár slovenskej prózy (1969), Nezbadané prózy (1971), Lyrizovaná próza (1973), Estetika a literatúra (1977), Skice (1977), Esej o slovenskom románe (1979), Obrazy a myšlienky (1979, spolu s A. Baginom), Literárne rozhovory (1981, spolu so S. Šmatlákom), Nové skice (1982), Moderný slovenský román (1983),Súčasný slovenský román (1987), Dejiny slovenského románu (1989), Literárnohistorické etudy (1996)

Literárna tvorba - editorská činnos»

Švantner, F.: Malka a Nevesta hôµ (1962), Krčméry, Š.: Estetické reflexie (1975), Čas medených tvárí 1, 2 (1993, spolu s V. Petríkom)

Charakteristika tvorby

Ján Števček, v literárnej vede ľiak Mikuláša Bakoša, sa vo svojej literárnovednej tvorbe systematicky venoval najmä výskumu slovenskej lyrizovanej prózy. Fascinovalo ho najmä subjektívne ladenie umeleckého diela – jeho výraz videl v prejave, ktorý pomenoval „lyrizovanou prózou“. (Pôvodne ide o termín z oblasti moderného výtvarného umenia, kde sa ním pomenúva súčas» symbolizmu.) Neskôr, v práci Estetika a literatúra, sústredil J. Števček svoju pozornos» aj na širšie otázky estetiky. Pri analýze modernej slovenskej prózy kládol dôraz na román. Výsledkom jeho výnimočnej pracovnej zaujatosti v tejto oblasti sú diela: Esej o slovenskom románe, Moderný slovenský román, Súčasný slovenský román, no najmä krčméryovské syntetické Dejiny slovenského románu. Istý čas vzbudzoval záujem jeho pojem lyrizovaná próza a svojská interpretácia tohto javu, neskôr sa proti jeho pojmu vzniesli výhrady; stále ho však vedel obháji» a vysvetli» tak, aby cezeň pochopil a preskúmal emocionálnu podstatu slovenskej literatúry.

Famous personalities, notabilities

 

JozefĄupták – born October 16, 1916 in Mýto pod Ďumbierom

Died October 27, 1944 in BanskáBystrica

He was an educator, Slovak National Uprising participant. He taught at elementary schools and the school in Pukanec. He died in battle as a soldier.

BoľenaBobáková – born September 4, 1929, Mýto pod Ďumbierom. She studied German and Slovak in BanskáBystrica. She devoted herself to the prosaic creation since mid - 1950´s, she self-released the novel White Daughter (1973) and short stories with female themes: Independent Woman (1978). The rest of her prose remained as manuscripts, the last work she released was Rečňovanky (Verses) for children and youth SólaHlások (Solos of Sounds) in 2003.

JánŠtevček– born September 13, 1929 in Mýto pod Ďumbierom.Died September, 26, 1996 in Bratislava. In Mýto, he was an apprentice of the author FrantišekŠvantner. (1933-1940). Švantner had a mayor impact on shaping Števček´s personality. He attended Grammar School in BanskáBystrica, then he studied Slovak and Philosophy at The Philosophical Faculty of Slovak University in Bratislava. From 1952 he worked at the Comenius University as a lecturer and the head of the Department of Slovak literature until 1994, when he retired. Meanwhile, (1964-1966) he taught Slovak literature at the University of Budapest, he also worked as a teacher of Slovak literature and Slavic Studies at the University of Strasbourg, as an editor of Slovak Views.He was a versatile literary creator and educator , well informed in European culture, especially in French and philosophy of the world.

Literary Work – Poetry

Thirty Lonely Poems and One (Tridsa»clivých basin a jedna)

Literary Work – Essay

Phenomenology of a Heart Attack, Sliač Meditation, Trapped, A Week in the Quiet House, To Think and Act

Literary Work – Literary Scholarship

Balladic Prose of František Švantner: Lyrical Face Of Slovak Prose, Non-seen Proses, Lyrical Prose, Aesthetics and Literature, Sketch, An Essay on the Slovak Novel, Images and Ideas, Literary Interviews, New Sketches, Slovak Modern Novel, Current Slovak Novel, History of A Slovak Novel, Literary-historical Etudes,.

Literary Work – editorial activity: Švantner, F.: Malka and Bride of the Mountains, Krčméry, Š.: Aesthetic Reflections, Time of Copper Faces 1, 2.

Characteristics of his works:

Ján Števšk, in the literary scholarship apprentice of Mikuláš Bakoš, devoted his literary scholarship creation systematically to the research of Slovak lyrical prose. He was particularly fascinated by subjective tuning of artwork – he saw its expression in the reflection of speech which he called “lyrical prose”. Originally, the term comes from the field of modern paint art, which is used to describe part of the symbolism. Later, in his work Aesthetics and Literature, Števček paid his attention to broader questions of aesthetics. In the analysis of modern Slovak prose he emphasised the novel. The result of his extraordinary work bias in this area, were these literary works:

 

An Essay on the Slovak Novel, Modern Slovak Novel, Current Slovak Novel, and mainly “krčméry´s” synthetic History of Slovak Novel. For some time, the term and concept “lyrical prose” was arousing interest, and also the interpretation of this phenomenon. Later, objections against this concept raised but Števček was still able to defend and explain the term so that it was possible to understand and examine the emotional nature of Slovak literature.    


 

History of Villages Mýto pod Ďumbierom

História obce

Osadu zaloľili baníci, ktorí pre kráµovské mesto Brezno a pre kremnickú mincovňu »aľili drahé kovy a pre huty ľelezo. Obec sa v písomných pamiatkach spomína ako osada, ktorá patrila Breznu. To dalo v úzkom údolí okolo potoka Štiavnička postavi» drevený domček, kde sa µudia zastavili, oddýchli si a mestskému mýtnikovi zaplatili poplatok za vstup do chotára. Chodili sa sem občerstvova» aj miestni baníci, ktorí v ®lebe vymývali potočné zlato, alebo pálili uhlie v Uhlisku. Títo osadníci si postupne začali pripravova» podmienky aj pre svoje trvalé bývanie. Postavili si domčeky a okolo nich začali obrába» pôdu a stávali sa tak aj roµníkmi. Hoci sa história obce datuje od roku 1657, osada mala pribliľne „40 duší“. Aj viacero iných dôkazov potvrdzuje, ľe Mýto tu bolo skôr, ako sa stalo obcou. Napríklad v roku 1683, keď sa uprostred zimy z vyhnanstva vracali rektor breznianskeho gymnázia Ján Simonides a básnik Ján Milchovský, tu boli vµúdne a priateµsky privítaní. Ešte o rok skôr sa cez Mýto valili Thökoliho vojská. Na tráme domu, ktorý v roku 1956 zvalili, sa nachádzal letopočet 1694. Takľe obyvatelia tu uľ boli skutočne dávno pred oficiálnym uznaním obce.

Najväčší počet obyvateµov bol v roku 1940, takmer 1200. Po vojne obec zaznamenala najmarkantnejší rozmach, keď sa zrekonštruovalo takmer 88 percent rodinných domov. Postavila sa škola, poľiarna zbrojnica, 8 penziónov, 2 hotely, 8 rekreačných zariadení a vyrástlo mnoľstvo chát.

 

History of the village

The village was founded by miners, who for a royal town of Brezno and Kremnica Mint mined for precious metals and iron foundries. In the written heritage, the village is mentioned as a settlement belonging to Brezno. This town managed to build a wooden house in a narrow valley around the streamŠtiavnička, where people used to stop rest and pay a fee for entrance into the municipal area to a town Toller. Local miners used to wash out brook gold in ®leb and burn coal in Uhlisko, and they found this place as a good one for refreshment. These settlers gradually started to prepare the conditions for their permanent residence. They built their houses and started to cultivate land around the houses. They started becoming peasants as well. Although, the history of the village dates back to 1657, it used to have about “40 souls”. Also, there are more resources confirming the fact that Mýto has been here before it became a village. For example, in 1683 in the middle of winter, when JánSimonides – rector of the Brezno Grammar School, and the poet JánMilchovský were returning from exile, they were kindly and friendly welcomed in the village. One year earlier, Thökoli´stroopswere crossing Mýto. The date 1694 was found on a beam of house, which had been knocked over in 1956. This meansthattheinhabitants had beenhere really long beforetheofficialrecognitionofthevillage.

 

Its largest population was noticed in 1940, almost 1200 inhabitants. After the war, the village experienced the most prominent expansion when almost 88% of domestic houses were reconstructed. A school, fire station, 8 guest houses, 2 hotels, 8 recreational facilities and many cottages were set. SIGHTSEEINGS - MÝTO POD ĎUMBIEROM

KOVÁČSKA VYHŇA, solitér, postavená bola začiatkom 20.storočia, µudový charakter, obdĺľnikový pôdorys

KOSTOL rímskokatolícky sv. Matúša, postavený bol v roku 1840, prestavaný bol v 20.storočí, klasicizmus

Kostol evanjelický, postavený bol v rokoch 1822-1828 s neskoršou veľou 1947 - 1949

Ďumbier:

Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier, ktorý má výšku 2 043,4 m n. m. a nachádza sa v hlavnom hrebeni medzi Krúpovou hoµou (1 927,5 m n. m.) a Králičkou (1 785 m n. m.).

Na severe sa javí ako mohutný vysokohorský masív s 500 m vysokými stenami, piliermi a ľliabkami do µadovcových kotlov v koncoch Bystrej a Ludárovej doliny. Miernejšie juľné svahy pokrýva pole ľulových balvanov. V severných kotlinách sa vyskytujú kamzíky a svište.

Z vrcholu Ďumbiera je veµmi dobrý veµký kruhový rozhµad na prakticky všetky pohoria stredného a severného Slovenska.

AJAX FARMA – Mýto pod Ďumbierom

Farma má v tomto období 10 jazdeckých koní a 5 poníkov, na jazdenie je k dispozícii 6 koní. Pre začiatočníkov ponúka školu jazdenia na poníkoch a koňoch s inštruktorom, pre pokročilých vychádzky po lesných cestičkách a pre skúsených hipodróm a vychádzky do okolitej prírody.

Blacksmithery– solitaire, it was built in the early 20th century, it has got the popular folk character, rectangular footprint

Roman-Catholic Church of St. Matúš– it was built in 1840 and rebuilt in the 20th century, classicism

Lutheran Churchwas built in the years 1822-1828 with the later tower in 1947-1949

 

The Dead Bats Cave

Is the only high mountain cave which was made available for public, it is situated in the middle of Slovakia in the central part of Low Tatras crest in the Ďumbiersky high mountain Ďumbier Karst.- 1750 m. The largest underground space – Bystrický dóm is situated in the depth of 180 metres. The cave has been discovered in 1981 by cave explores from Brezno town. It is the third deepest - -320 m. and the third longest – 19 km cave of the country. The temperatures are low, with maximum of 3.6°C and the airflow reaching up to 7 m/s. Undoubtedly, the most notable findings are a large number of bat bones, 6000 years old. Every year there can be seen new additions of dead bat individuals because of which the cave got its name.

Ďumbier peak

Ďumbier is the highest peak of Low Tatras with the height of 2043 metres of elevation. It is located in the main ridge of hills Krúpova Hoµa and Králička.

In the north it appears to be a huge alpine massif with a 500 m. high walls, pillars and grooves in the ice at the end of Bystrá and Ludárova valley. More moderate southern slopes are covered with a field of granite stones. In the northern hollow basins there occur chamois and marmots. From the top of Ďumbier there is a very good circular view on all of the mountains of northern and central Slovakia.

Ajax Farm

In this time, the farm has 10 horses, 5 ponies, for riding available 6 horses. The riding school offers beginner riding on ponies and horses with an instructor, for advanced visitors guided walking through trails and forest paths, for experienced ones the hippodrome and walks into the surrounding countryside.Mýto pod Ďumbierom - Traditions and Activities

Mýtňanské nárečie

Pozostatky mýtňanského nárečia pretrvávajú dodnes. Nárečie bolo silno ovplyvnené nemeckými pris»ahovalcami z baníckeho prostredia a vytráca» sa začalo po 2. svetovej vojne. Napríklad slová:

ambrél dáľdnik, ancúg oblek, asentírka odvod brancov, baba zemiaková placka, banteµ veµké brucho, beµuš koláč nahrádzajúci chlieb, bµacha plech, bubne druh väčšej fazule, cárok miestnos» pre ovce alebo kozy, dach strecha, dreµej skôr, drvenec voz na vozenie dreva, zemiakov, degvaj nemotorný človek, fiertuška ľenská zásterka.

Poloha

Lyľiarske stredisko je situované na severných svahoch predhoria Nízkych Tatier, tesne pri dôleľitom cestnom »ahu z Banskej Bystrice cez Podbrezovú, smerom na Poprad. Orientácia, konfigurácia a výnimočný charakter kopca, ktorý spĺňa svojimi parametrami všetky predpoklady pre kvalitnú lyľovačku nielen pre náročných, aktívnych lyľiarov, ale aj menej zdatných a začiatočníkov. Prepravu lyľiarov zabezpečuje nová štvorsedačka POMA UNIFIX s kapacitou 2000 osôb / hod, ako aj 3 vleky, ktoré zvýšia celkovú prepravnú kapacitu na 3 600 osôb / hod.

Predpokladom dobrej lyľiarskej sezóny sú kvalitné snehové podmienky, ktoré zabezpečujeme vybudovaným zasneľovacím systémom pozdĺľ všetkých lyľiarskych tratí v celkovej dĺľke 2,5 km. Všetky lyľiarske trate sa denne upravujú najmodernejšou technikou a zaškoleným personálom.

Dnes si nevieme predstavi» kvalitnú lyľovačku bez doplnkových sluľieb, ku ktorým patrí novovybudované reštauračné zariadenie s kapacitou 250 µudí so širokou ponukou jedál a nápojov, bufety, sociálne zariadenia, lyľiarska škola, škôlka s fundovanými inštruktormi, poľičovňa lyľiarskych potrieb, ktorá zabezpečuje aj sprievodný servis. Veµkokapacitné bezplatné parkovisko sa nachádza priamo v lyľiarskom areáli. Nový čipový lístkový systém so všetkými spomínanými sluľbami vedia vytvori» dobrú atmosféru pre kvalitnú lyľovačku.

Popis

Región je svojimi prírodnými krásami a danos»ami priam predurčený pre turistiku a aktívny oddych. V regióne sú štyri hlavné strediská cestovného ruchu a to:

juľná strana Chopku, Srdiečko, Kosodrevina

Tále, Krpáčovo

Čertovica,

 

Ubytova» sa môľete v mnoľstve ubytovacích zariadení od veµkých hotelov, chát a penziónov aľ po ubytovanie v súkromí.

V ponuke aktívneho odpočinku je tu mnoľstvo vyznačených turistických chodníkov, 18 – jamkové golfové ihrisko na Táloch, splav Hrona, malá vodná nádrľ v Krpáčove a kilometre vyznačených cyklotrás. Bystriny v jednotlivých dolinách sú rajom pre rybárov.

V regióne sa nachádza Bystrianska jaskyňa, jaskyňa Mŕtvych netopierov, Čiernohronská ľeleznička, lesnícky skanzen v Čiernom Balogu. V zimných mesiacoch si prídu na svoje milovníci zjazdového i beľeckého lyľovania v prekrásnej scenérii Nízkych Tatier. Mýto pod Ďumbierom je obec na Slovensku v okrese Brezno. Leľí na juľnom svahu strednej časti Nízkych Tatier v doline Štiavničky. Na severovýchode a východe hraničí obec s katastrom mesta Brezno, na juhu s obcou Valaská a na západe s obcou Bystrá. Mýto pod Ďumbierom sa nachádza pod Ďumbierom (2043 m n.m.), zo severnej strany, smerom k Mýtu, vybieha z nízkotatranského hrebeňa lesnatý Veµký Gápeµ, ktorý nad obcou klesá na výšku 936 m n.m. (Stupka). Zo západnej strany sa k Mýtu skláňa Horný Diel (842 m n.m.). Juľným smerom je to Malý Gápeµ, ktorý končí zalesneným povrchom Zingoty (1170 m n.m.). Pod vrchom Šánske (847 m n.m.), ktorý patrí do Kráµovohoµských Tatier, sa nachádza najrovinatejšia čas» celého chotára – Pohansko. Na juhu ešte treba spomenú» zalesnený Diel (900 m n.m.), ktorý úzkou Frlajzovou dolinou ústi do obce a cez lúčnaté svahy sa dvíha aľ ku Skalke (946 m n.m.) s televíznym vysielačom. V doline Štiavničky je minerálny prameň so zvýšeným obsahom ľeleza.

Národný park Nízke Tatry ( NAPANT)

S rozlohou 728 km2 a rozlohou ochranného pásma 1 102 km2. Chráneným územím je od roku 1978. Z väčšej časti sa rozkladá v krajinnom celku Nízke Tatry, iba okrajmi zasahuje do susedných celkov. Ide o druhé najvyššie pohorie Slovenska, kde práve Ďumbier tvorí najvyšší vrch - 2 043 m n.m. Sedlo Čertovica rozdeµuje Nízke Tatry na dve časti: západnú ďumbiersku a východnú kráµovohoµskú.

Zaujímavosti z Nízkych Tatier

* Nízke Tatry sú rozlohou najväčším horstvom Slovenska.

* Lesy zaberajú aľ 70% územia Národného parku Nízke Tatry.

* Dĺľka pohoria je cca 80 km a šírka 30; rozloha je zhruba 2000 km2.

* V okolí Ďumbiera sa kedysi dolovala ľelezná ruda

* Demänovská µadová jaskyňa je najnavštevovanejšia jaskyňa na Slovensku

* Národný park Nízke Tatry (NAPANT) bol vyhlásený v roku 1978.

* Kamzíky v Nízkych Tatrách sem boli \"dovezené\" z Vysokých Tatier.

* V Nízkych Tatrách rastie lomikameň pozmenený a kučeravec čiarkovitý.

* Ochyrea tatranská je nízkotatranský endemit

* V Nízkych Tatrách hniezdna lokalita kolibkára zeleného v rámci Slovenska.

* Nízke Tatry sú najvyšším kryštalinicko - jadrovým pohorím Vnútorných Karpát

* Demänovská dolina má najhlbší jaskynný systém na Slovensku

* Najstaršou rezerváciou v Nízkych Tatrách je rezervácia Príboj

* Najstarším chráneným stromom je Korvínova Lipa (700 rokov)

* Najhlbšou priepas»ou je Veµká µadová priepas» (125 m).

* Najvyšším vodopádom je Brankovský vodopád (55 m).

* Najväčším plesom je Vrbické pleso (1,8 ha).

* Najväčšou rezerváciou je Skalka (2\'659 ha)

* Najvyššie poloľenou osadou je Magurka (1100 m.n.m.).

Jaskyňa Mŕtvych netopierov (J.M.N.)

je však jedinou vysokohorskou jaskyňou sprístupnenou pre verejnos», nachádza sa uprostred Slovenska v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase (1750m.n.m.). Najväčší podzemný priestor - Bystrický dóm (objem52 000 m3, výška 40 m) sa nachádza na 7. poschodí v hĺbke 180 m. Jaskyňa bola objavená speleológmi z Brezna v roku 1981. Ide o tretiu najhlbšiu (-320 m) a tretiu najdlhšiu jaskyňu na Slovensku. Nízke teploty s maximom 3,6 °C a silné prúdenie vzduchu dosahujúce na niektorých miestach aľ 7m/s radí jaskyňu medzi veµmi chladné a dynamické.

Nepochybne najpozoruhodnejšie sú nálezy veµkého mnoľstva netopierích kostičiek, starých asi 6000 rokov. Kaľdoročne moľno pozorova» nové prírastky čerstvo vyhynutých jedincov a vďaka ním dostala jaskyňa svoje pomenovanie.

Ďumbier:

Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier, ktorý má výšku 2 043,4 m n. m. a nachádza sa v hlavnom hrebeni medzi Krúpovou hoµou (1 927,5 m n. m.) a Králičkou (1 785 m n. m.).

Na severe sa javí ako mohutný vysokohorský masív s 500 m vysokými stenami, piliermi a ľliabkami do µadovcových kotlov v koncoch Bystrej a Ludárovej doliny. Miernejšie juľné svahy pokrýva pole ľulových balvanov. V severných kotlinách sa vyskytujú kamzíky a svište.

Z vrcholu Ďumbiera je veµmi dobrý veµký kruhový rozhµad na prakticky všetky pohoria stredného a severného Slovenska.

AJAX FARMA – Mýto pod Ďumbierom

Farma má v tomto období 10 jazdeckých koní a 5 poníkov, na jazdenie je k dispozícii 6 koní. Pre začiatočníkov ponúka školu jazdenia na poníkoch a koňoch s inštruktorom, pre pokročilých vychádzky po lesných cestičkách a pre skúsených hipodróm a vychádzky do okolitej prírody.

5.

Mýtňan Dialect

The remains of Mýtňan Dialect still persit until these days. Dialect was heavily influenced by German immigrants from the mining environment and it began to fade after the WW2. These are the examples of dialectical words:

ambrél - umbrella, ancúg - suit, asentírka - recruitment, baba – potato pancake, banteµ - big tummy,beµuš – a cake used instead of bread, bµacha – baking tin, bubne – kind of larger beans, cárok - room for sheep or goats, dach - roof, dreµejskôr, drvenec - trolley for wood or potatos, degvaj – an oaf, fiertuška – women´s pinafore, etc.

Location

Ski resort is situated on the northern slopes of the foothills of the Low Tatras, close to the important road from Banska Bystrica through Podbrezová towards Poprad. Orientation, configuration and unique nature of the hill, which meets all parameters for conditions not only for challenging skiing and active skiers, but also conditions for less experienced skiers and beginners. Transportation of skiers is provided through a new four-seated Poma Unifix cable car with a capacity of 2000 persons/hour, and through three lifts which increase the overall carrying capacity on 3600 persons/hour. Assumptions for good ski season are good snow conditions which are ensured by the growth of snowmaking systems all along the ski line with the total length 2, 5 km. All ski tracks are daily kept with the latest technology and trained staff.

Today we cannot imagine a quality skiing without additional services, which include the newly built restaurant facility with a capacity of 250 people with a wide selection of foods and drinks, snack bars, restrooms, ski school, kindergarten with instructors, ski rental, which also provides accompanying services. High-capacity free parking is situated directly in the ski area. The new chip ticket system with all the mentioned services may create a good atmosphere for quality skiing.

Description

The region with its natural beauty is predestined for hiking and active recreation. There are four main centres of tourism, namely: south side of Chopok - The Heart, Kosodrevina, Tále, Krpáčovo,andČertovica.

You can stay in the amount of accommodation providers from large hotels, lodges, cottages, guest houses, hostels to private accommodation. In addition to active recreation, there are many marked hiking trails, eighteen hole golf playground at Tále, opportunity of rafting river Hron, a small water basin in Krpáčovo and kilometres of marked bicycle lanes. Streams and ponds in particular valleys are a paradise for fishmen.

In the region, there is Bystrianska Cave, Cave of Bead Bats, Čiernohorská Railway, Open-air forest museum in ČiernyBalog. In winter, the admirers of downhill course skiing and cross skiing will honour the beautiful scenery of the Low Tatras Mountains. Mýto pod Ďumbierom is the village situated in the Brezno district. It lies on the southern slope of the central part of Low Tatras in the valley Štiavničky. On the north-east and east the village has its borders with the cadastre of Brezno town, on the south with the village Valaská and on the west with Bystrá village. Mýto pod Ďumbierom is situated under the peak Ďumbier (2043 m). From the north towardsMýto, there is Veµký Gápeµ running from the crest of Low Tatras and it falls on the height of 936 metres above the village. (Stupka) From the west side, there is HornýDiel (842 m), from the south MalýGápeµ which ends with woody surface of Zingota (1170 m). Under the Šanske surface (847 m), which belongs to Kraµovohorské Tatry, there is the flattest part of the whole area – Pohansko. It is necessary to mention woody Diel on the south (946 m) with the telecast. In Štiavničky Valley there is the mineral stream with increased amount of iron.

The National Park Low Tatras (NAPANT)

With the area of 728 km2 and area of buffer zone, this extends to 1102 km2. It became a protected area in 1978. It mainly lies in the land zone of the Low Tatras. It is the second highest mountain of Slovakia with Ďumbier as its highest peak – 2043 m. The saddleback Čartovica divides Low Tatrasinto two parts: west Ďumbier and east Kráµovohoµská.

Interesting about The Low Tatras Mountains:

Low Tatras are the largest mountains in extension

Woods occupy 70% area of The Low Tatras National Park

Length of the mountains is approximately 80 kilometres, width 30 km and the area extension app. 2000 km2.

Near Ďumbier there used to be mined the ironstone

Demänovská Cave is the most visited cave in Slovakia

The chamois in Low Tatras have been imported here from High Tatras

Lomikameňpozmenený and kučeravecčiarkovitý grow in Low Tatras

Ochyreatatranská is the endemit of Low Tatras

Low Tatras Mountains are the highest crystalline core mountain of Inner Karpaty

Demänovská Valley has the deepest cave system in Slovakia

The oldest reservation of Low Tatras is reservation Príboj

The oldest protected tree is Korvínovalime-tree (700 years old)

The deepest abyss is the Large Ice Abyss ,Veµkáµadovápriepas» – 125 m

The highest waterfall is Brankonský Waterfall – 55 m

The highest tarn is Vrbicképleso – 1.8 ha

The largest reservation is Skalka

The highest situated community, settlement is Magurka

The Dead Bats Cave

Is the only high mountain cave which was made available for public, it is situated in the middle of Slovakia in the central part of Low Tatras crest in the Ďumbiersky high mountain Ďumbier Karst.- 1750 m. The largest underground space – Bystrický dóm is situated in the depth of 180 metres. The cave has been discovered in 1981 by cave explores from Brezno town. It is the third deepest - -320 m. and the third longest – 19 km cave of the country. The temperatures are low, with maximum of 3.6°C and the airflow reaching up to 7 m/s. Undoubtedly, the most notable findings are a large number of bat bones, 6000 years old. Every year there can be seen new additions of dead bat individuals because of which the cave got its name.

Ďumbier peak

Ďumbier is the highest peak of Low Tatras with the height of 2043 metres of elevation. It is located in the main ridge of hills Krúpova Hoµa and Králička.

In the north it appears to be a huge alpine massif with a 500 m. high walls, pillars and grooves in the ice at the end of Bystrá and Ludárova valley. More moderate southern slopes are covered with a field of granite stones. In the northern hollow basins there occur chamois and marmots. From the top of Ďumbier there is a very good circular view on all of the mountains of northern and central Slovakia.

Ajax Farm

 

In this time, the farm has 10 horses, 5 ponies, for riding available 6 horses. The riding school offers beginner riding on ponies and horses with an instructor, for advanced visitors guided walking through trails and forest paths, for experienced ones the hippodrome and walks into the surrounding countryside.

 

 
Archiwum