Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Jasenie

Pierwsza wzmianka o wsi Jasenie sięga 1424 r., kiedy to nazywała się Jechene. Później nazwa zmieniała się następująco: 1455 Jezen, 1465 Jassena, 1512 Jesene, 1773 Jeszenye, 1920 Jasená i 1927 Jasenie. Węgierska oficjalna nazwa wsi to Jecenye. Po 1881 r. wieś została włączona do okręgu administracyjnego Zvolen, a w 1960 r. do Regionu Brezno – Bańska Bystrzyca, a po 1960 r. do powiatu środkowo-słowackiego z siedzibą w Bańskiej Bystrzycy. W latach 1923-25 wybudowano tu elektrownię. W okolicach wsi wydobywano antymonium, które było przetwarzane w Vajskovej.

W lokalnej części Kramlištie funkcjonował parowy tartak. Jeszcze przed Słowackim Powstaniem Narodowym partyzanci stacjonowali w Dolinie Jasenie-znajdowały się tam składy amunicji i mieszkał Jegorov Staff. Wsi przyznano Order Słowackiego Powstania Narodowego I Klasy, Order Czerwonej Gwiazdy oraz medal upamiętniający Słowackie Powstanie Narodowe. Ludzie przeważnie pracowali w zakładach przemysłowych w Podbrezovej, Piesoku i Breznie. Jasenie było osadą górniczą, wydobycie złota przyczyniło się do atrakcyjności wsi. Wydobycie było intensywne do końca XVI w.
Jasenie było znane także jako wieś koronkarska. Domowa produkcja koronki z przędzy lnianej, produkcja lnu oraz sprzedaż obnośna tych wyrobów sięgała południowych części Węgier. Koronkarki były oficjalnie rejestrowane i należało płacić podatki związane z tym zawodem. Oprócz koronek sprzedawane były także kolorowe tkaniny, obrusy, ręczniki, welony, a także noże, sierpy, kosy, kłódki i tym podobne.


Jasenie

Medzi významné osobnosti obce Jasenie patrí tréner Juraj Sanitra . Narodil sa19.2.1961 v Brezne. Prezident Biatlonového zväzu Slovenska (v roku 2006 mu bol udelený titul Čestný občan obce)

Funkcie v športe:

Prezident Slovenského zväzu biatlonu , 2002 - 2010

Člen rozvojovej a technickej komisie International Biathlon Union (IBU)

 

Ostatné významné osobnosti: Štefan Peťko - zakladateľ Slovenských turistov a lyžiarov v Jasení

Eduard Majer - učiteľ, predseda divadelného spolku Hviezdoslav, milovník kultúry a vzdelávania, režisér ochotníckych divadelných predstavení

Anna Gajdová - sochárka, maliarka

Juraj Sanitra

He is a biathlon coach. He belongs to one the most prominent personalities of the village Jasenie. He is known as the president of The Slovak Biathlon Federation, in 2006 he was awarded an honorary citizen in the village Jasenie. His functions in the sport were the president of The Slovak Biathlon Federation and the member of The Development and Technical Commision – International Biathlon Union (IBU).

Štefan Peťko – the founder of Slovak Tourists and Skiers in Jasenie

Eduard Majer – teacher, chairman of the Theatre Association Hviezdoslav, culture and education admirer, director of amateur theatre performances 

Anna Gajdová - a sculptor and a painter

JASENIE - history

Prvá písomná zmienka o obci Jasenie sa datuje do roku 1424, kedy sa nazývala Jechene. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1455 je písomne doložený názov Jezen, z roku 1465 Jassena, z roku 1512 Jesene, z roku 1773 Jeszenye, z roku 1920 Jasená, z roku 1927 Jasenie. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Jecenye.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zvolenskú župu; do roku 1960 pod okres Brezno, kraj Banská Bystrica; po roku 1960 pod okres Banská Bystrica, kraj Stredoslovenský.

V rokoch 1923 - 1925 bola vybudovaná elektráreň. V katastri obce sa ťažila antimónová ruda spracovávaná vo Vajskovej. V miestnej časti Kramlištie pracovala parná píla.

Už pred SNP (Slovenským národným povstaním) pôsobili v Jasenianskej doline partizáni. Boli tu sklady streliva, sídlil tu Jegorovov štáb. Obec bola vyznamenaná Radom SNP I. triedy, Radom Červenej hviezdy, Pamätnou medailou SNP. Obyvatelia pracovali väčšinou v priemyselných podnikoch v Podbrezovej, v Piesku a v Brezne.

Jasenie bolo baníckou osadou, ťažilo sa tu zlato, čím osada pútala pozornosť. Táto ťažba bola intenzívna až do konca 16. storočia. . Jasenie je známe v 18. a 19. storočí aj ako čipkárska obec. Domáca výroba čipiek z ľanovej priadze, výroba plátna a podomový obchod s týmto tovarom siahal až do južných častí Uhorska. Čipkári boli úradne spísaní a museli odvádzať z tejto profesie stoličnú daň.

Okrem čipiek predávali aj farebné tkaniny, obrusy, ručníky, závoje, ale aj nože, kosáky, kosy, zámky a podobne.

The first written reference of Jasenie dates back to 1424, when it was called Jechene. Then next historical development was changing like this: 1455 Jezen, 1465 Jassena, 1512 Jesene, 1773 Jeszenye, 1920 Jasená and 1927 Jasenie. In Hungarian, the village was officially called Jecenye. After 1881, the village was administratively incorporated into Zvolen County, in 1960 into the district Brezno – Banská Bystrica Region, after 1960 into the district Banská Bystrica – Central Slovakia Region. In 1923-1925 electric power station was built there. In the cadastre of the village the antimony was mined and it was processed in Vajsková. In the local part Kramlištie, operated a steam sawmill. Even before the SNU (Slovak National Uprising) Partisans operated in Jasenie Valley. There were ammunition depots and Jegorov Staff was settled there. The village was awarded the Order of SNU 1st Class, Red Star Order and commemorative medal of SNU. People usually worked at industrial enterprises in Podbrezová , Piesok and Brezno. Jasenie was a mining settlement; gold was mined there which has raised the attractiveness of the village. This extraction was intensive until the end of the 16th century. Jasenie was well known as a lace making village, as well. Domestic production of lace from flax line yarn, linen manufacture and door-to-door selling of these goods dates back to the southern parts of Hungary. Lace makers were officially registered and they had to pay taxes in the profession. Except for selling lace, they were also selling colourful fabrics, tablecloths, towels, veils, as well as knives, sickles, scythes, locks and so on.Jasenie - Traditions and Activities

Pre obec Jasenie je tradičná vidlicová potočná radová zástavba. Z 19. storočia sú zrubové i murované domy so sedlovou a valbovou šindľovou strechou s podlomenicou a doskovým štítom; dvory sú uzavreté bránami.

V Jasení bola v minulosti veľmi bohatá kultúrna činnosť: divadelné predstavenia, koncerty, hudobné i spevácke zbory, vzdelávacie prednášky, vypožičiavanie kníh. Divadlá tu hrávala školská mládež i vzdelávací spolok ''Hviezdoslav'', pod režisérskou taktovkou miestneho pána učiteľa Eduarda Majera.

Typical for village Jasenie, is the fork row house build-up area. From the 19th century, there are timbered and brick houses with saddle and hipped shingle roof with a board shield, courts of the houses are closed by gates. In the past, there were very rich cultural activities in the village, theatre, concerts, music choirs, educational lectures, lending books. Theatres are played by the school youth and educational association Hviezdoslav. The beginnings of the sports movement in Jasenie is closely linked with cultural and educational activities of The Slovak Educational Association, whose chairman was a local teacher Eduard Majer.

 
Archiwum